VAIKŲ UGDYMAS (UGDYMASIS) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDRĄJĄ PROGRAMĄ

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymu NR. D-258 „Dėl Kalvarijos savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašo patvirtinimo“ Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ paskirtas mokykla, padedančia tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąja programą.

Prašymai priimami nuo birželio 15 d. iki birželio 30 d.

Ugdymas šeimoje bus organizuojamas vadovaujantis LR vyriausybės  2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 „Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ddd218f09b6411ea9515f752ff221ec9