Informacija tėvams

Kalvarijos vaikų lopšelį-darželį „Žilvitis“ lankančių vaikų tėvų apklausos rezultatai

KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ SAVIKONTROLĖS TYRIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

_______________________

Vaikų priėmimo į Kalvarijos vaikų lopšelį-darželį “Žilvitis” tvarkos aprašas

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T-88 (1.5 E) „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (NUO 2024-04-01)  (pridedamas dokumentas)

Mokesčio už vaikų išlaikymą Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (nuo 2023-08-01)

__________________________

Informacija dėl  vaikų dienos poilsio organizavimo lopšelyje-darželyje

Informuojame, kad lopšelyje-darželyje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse lankančių vaikų tėvai,  turi galimybę pasirinkti lankstų vaikų poilsį pietų miego metu. Įvertinę savo vaiko fiziologinius ir sveikatos poreikius, tėvai gali kreiptis į grupės mokytojas, darželio administraciją dėl vaikų poilsio (pietų miego) organizavimo formos.

_________________________________

Projektas “Padėk, papuošk, saugok”

Dalinamės informacija apie Mobiliųjų psichologinių krizių įveikimo komandų paslaugas:

Lankstinukas (1 priedas, 2 priedas)

Skrajutė (1 priedas, 2 priedas)

Informacijos pranešimas

Skaidrės (pristatymas)

Pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos.docx

__________________

SĖKMINGĄ VAIKO ADAPTACIJĄ DARŽELYJE LEMIANTYS VEIKSNIAI

Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta  jam pradėjus lankyti darželį. Nepamirškime, kad šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. Pirmas dvi savaites, o  kartais ir mėnesį, pradėjus lankyti darželį, vyksta vaiko adaptacija. Tai laikas, kai vaikas, o kartu ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi prisitaikyti prie pasikeitimų ir naujų sąlygų. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties. Siekiant kuo sėkmingesnės adaptacijos eigos, labai svarbu suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria vaikai, mokyti juos socialinių įgūdžių, bendradarbiauti su darželio pedagogais, ugdytinių šeimomis.

Pateikiame rekomendacijų tėvams pavyzdį, kuris, tikimės, padės sklandžiai užtikrinti adaptacijos procesą ikimokyklinio  ugdymo įstaigoje.

 

Sėkmingą vaiko adaptaciją darželyje lemiantys veiksniai (žr. išsamiau)

__________________________________________________________

VAIKŲ GLOBA

______________________

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” pagalbos ugdytinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo, jeigu ugdytinis serga lėtine neinfekcine liga, tvarka

 

LR VRM dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių planas

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikų priežiūros dėl saviizoliacijos tėvams neturint galimybės pasirūpinti savo vaikais ir vaikams, kurie negali būti prižiūrimi savo gyvenamojoje vietoje (namuose) tėvų ar kitų asmenų, bet privalo būti izoliacijoje, esant užsikrėtimo rizikai, tvarkos aprašas (pridedama)

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Straipsnis “Šeimos kortelė”

________________________________

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio “Žilvitis” mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas

Maitinimo organizavimo Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje “Žilvitis” tvarkos aprašas

PAROS MAISTO RACIONO KALORINGUMO NORMA PROCENTAIS, EURAIS

________________________________

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

PEDIKULIOZĖS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS VEIKSMŲ PLANAS

    

 

Prašymų formos

Prašymas priimti vaiką į darželį

Pranešimas dėl vaiko ligos

Prašymas dėl vaiko maitinimo keitimo

Prašymas dėl mokesčio lengvatos