Laisvos darbo vietos

Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ skelbia atranką specialiojo pedagogo pareigoms užimti darbui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pagal terminuotą darbo sutartį. Darbo krūvis – 0,5 etato, ugdomoji kalba – lietuvių.

Specialusis pedagogas turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį išsilavinimą pagal specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos, pedagogikos studijų krypties programas, ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją.
  2. Išmanyti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį ugdytinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymo poreikius, įvertinti pažangą.
  3. Išmanyti specialiųjų poreikių ugdytinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų poreikių ugdytiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas.
  4. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros ir kitų įstaigų darbuotojais, specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.
  5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
  6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytus valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus.
  7. Gebėti taikyti dokumentų rengimo taisykles. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
  8. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Darbo užmokestis – apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą nuo 7,44 iki 8,66, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

Pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
– išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantį(-čius) dokumentą(-us) ar jo (jų) kopiją(-as);
– pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
– motyvacinį laišką;
– gyvenimo aprašymą;
– atrankai pretendentas gali pateikti rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba el. paštu rastine@zilvitiskalvarija.lt Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų dokumentų priėmimo data – iki 2022 m. rugpjūčio 16 d. įskaitytinai;
Pretendentų atrankos (pokalbio) data derinama asmeniškai.
Kontaktai pasiteiravimui tel.  (8 343) 24143, 23016 – direktorė Alma Liutkevičienė
Įstaigos adresas:
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis”
J. Basanavičiaus g. 21A, Kalvarija
LT-69220