Pagalbos vaikui specialistai

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Specialieji ugdymosi poreikiai – pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių vaiko gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Specialusis pedagogas:

 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą,
 • nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą darželyje,
 • padeda vaikams, turintiems specialiųjų poreikių įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus,
 • pataria auklėtojoms, kaip pritaikyti vaikams, turintiems specialiųjų poreikių mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, bendrąsias programas,
 • teikia metodinę pagalbą auklėtojoms, specialiųjų poreikių vaikų tėvams, globėjams, juos konsultuoja ugdymo klausimais.

Specialiųjų ugdymosi poreikių grupės:

 • Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas;
 • Mokymosi sunkumai dėl nepalankių veiksnių/ dėl sulėtėjusios raidos (kalbos, motorikos, socialinės);
 • Raidos sutrikimai;
 • Intelekto sutrikimai;
 • Kalbos neišsivystymas (nežymus, vidutinis, žymus)
 • Emocijų ir elgesio sutrikimai.

Specialiojo pedagogo darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 13.35-17.00
Antradienis 12.35-13.25

16.00-17.00

Ketvirtadienis 15.00-16.00
Penktadienis 13.30-14.00(Jungėnų skyriuje)

 

LOGOPEDAI

Logopedai dirba  su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų, pagal sudarytą tvarkaraštį. Logopedinės pratybos vyksta individualiai ar pogrupiais (po 4-6 vaikus), vieną du  kartus per savaitę. Nors logopedo pagrindinė misija yra kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų korekcija, jam dažnai tenka spręsti ir sutrikimą lydinčias problemas. Svarbu suprasti, kad logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir grupės pedagogai, ir tėvai.  Logopedas – ne gydytojas, jokių vaistų neišrašo.

Logopedai:
•    Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir numanomas priežastis.
•    Įvertina ir numato  palankiausius sutrikusios kalbos vystymosi korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms atsirasti.
•    Organizuoja  individualias ir grupines pratybas, taiko specifinio poveikio priemones tarties, kalbėjimo ir kalbos trūkumams koreguoti ir kompensuoti.
•    Pataria lopšelio-darželio pedagogams, kaip planuoti papildomą pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikams.
•    Pataria tėvams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir sugebėjimo kalbėti įgūdžius, palaikyti vaiko pastangas, siekiant geresnių rezultatų.

Logopedų darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 7.30-10.35
Antradienis 8.00-12.40
Trečiadienis 15.00-17.05
Ketvirtadienis 8.00-10.35
Penktadienis 15.00-16.05

 

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 10.54-12.00
Antradienis 10.54-12.00
Trečiadienis 10.54- 12.00
Ketvirtadienis 10.54-12.00
Penktadienis 10.54-12.00

 

Savaitės diena Darbo laikas
Pirmadienis 13.05-13.35
Antradienis 11.05-12.35

15.00-16.00

Trečiadienis 15.10-16.25
Penktadienis 11.00-13.30 (Jungėnų skyriuje)

 

Išvadas apie specialiuosius ugdymosi poreikius pateikia Pedagoginė psichologinė tarnyba. Taip pat PPT pateikia rekomendacijas tėvams, specialiajam pedagogui, logopedui, socialiniam pedagogui bei mokytojo padėjėjui tolimesniam ugdymui ir taikomiems  ugdymo metodams.

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo darbo grafikas:

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis–Penktadienis 8.00–15.57 12.00–12.45

Socialinio pedagogo pagrindinės darbo kryptys:

 • Individualus darbas su ugdytiniais ir jų grupėmis, su ugdytinių šeimomis (tėvais, globėjais) ir švietimo įstaigos pedagogais, kasdien sprendžiant socialines problemas ir siekiant vaiko gerovės.
 • Vertina ir padeda spręsti su vaiku susijusius įvairius sunkumus  – saugumo užtikrinimo, emocinių ir elgesio, raidos probleminių situacijų ir kitų.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais darželio specialistais, įstaigos administracija  sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Teikia siūlymų šalinant esamą problemą.
 • Lankosi šeimose. Apsilankymų tikslas – informuoti, konsultuoti šeimas socialinės apsaugos klausimais.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises darželyje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Vaikai mokomi tinkamų socialinių įgūdžių, motyvuojami sveikai gyventi, vengti konfliktų ir smurto, diegiamos socialinės vertybės.
 • Organizuodamas ir įgyvendindamas prevencinį, šviečiamąjį – informacinį darbą bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais. Valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Palaiko ryšius su įvairiomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;  atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.