Papildomas ugdymas

 

Lopšelyje-darželyje teikiamas papildomas ugdymas, vadovaujantis patvirtinta 2022 m. gruodžio  29 d. Kalvarijos savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. T-223 (1.5E) „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-207 (1.5E) “Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje “Žilvitis” nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”

Šokių studija

Šokių studijos užsiėmimus organizuoja mokytoja metodininkė. Užsiėmimų tikslas –  sudaryti sąlygas choreografinei, kūrybinei,  fizinei  ir koncertinei veiklai. Užsiėmimuose vaikučiai susipažįsta su šokiu, ritmika, stiprėja ir lavėja fiziniai duomenys,  kūno koordinacija ir taisyklinga laikysena, žadinama kūrybiškumas ir vaizduotė. Šokis tenkina vaikų  bendravimo, saviraiškos ir užimtumo poreikį. Mažieji šokėjėliai puošia lopšelyje-darželyje, savivaldybėje vykstančias šventes.

Vieno užsiėmimo mokestis  2,50 eur.

Anglų kalbos užsiėmimai

Anglų kalbos užsiėmimuose ugdoma elementari užsienio kalbos komunikacinė kompetencija, kuri suteikia galimybę vartoti kalbą minimaliai, numatytomis temomis, ugdoma atvirumas pasaulio bendruomenei, tolerancija ir kūrybingumas.  Anglų kalbos mokytoja siekia, kad vaikai suprastų ir bendrautų nauja kalba atitinkamomis temomis, lygintų ją su gimtąja kalba.

Užsiėmimų metu vaikams  ugdomos sėkmingai komunikacijai būtinos vertybės: gebėjimas klausytis pašnekovo, tolerancija, gebėjimas dirbti kartu, bendrauti ir bendradarbiauti.

Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai, lankantys ankstyvosios anglų kalbos užsiėmimus, įgyja elementarų žodyną atitinkamomis temomis, didesnes bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, lavėja vaikų kalba ir plečiasi pasaulėžiūra. Nauja kalba vaikams pristatoma žaismingomis, aktyviomis mokymosi formomis, skatinant vaikų norą ją suprasti, išmokti ir nuolat tobulėti.

Vieno užsiėmimo mokestis  2,50 eur.