SKELBIAMAS KONKURSAS VYR. BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“ (biudžetinė įstaiga), kodas 190387416, įsikūręs J. Basanavičiaus g.21A, Kalvarija, LT-69220.

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

Vyr. buhalterio pareigybė skirta organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, planuoti, formuoto įstaigos biudžetą ir kontroliuoti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami materialiniai, žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį buhalterinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį buhalterinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.
6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vyr. buhalterio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
6.3. mokėti dirbti Eksitonas, VSAKIS programomis;
6.4. išmanyti biudžetinių įstaigų veiklą ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Savivaldybės tarybos sprendimus, kitus teisės aktus, VSAFAS. Vyriausias buhalteris turi žinoti aukštesniųjų finansinių, kontrolės bei audito įstaigų nutarimus, įsakymus, kitus metodinius ir normatyvinius aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir ataskaitų sudarymo organizavimo klausimus, taip pat klausimus, susijusius su ūkine bei finansine įstaigos veikla, finansų, mokesčių ir veiklos įstatymus, įstaigos struktūrą, jos vystymosi strategiją ir perspektyvą, nuostatus ir tvarkas, kaip įstaigoje organizuoti buhalterinę apskaitą, jos tvarkymo taisykles Žinoti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programomis, naudotis internetu, elektroniniu paštu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.6. būti sąžiningu, pareigingu, darbščiu ir sugebančiu bendrauti.

IV. VYR. BUHALTERIO FUNKCIJOS

7. Vyriausiojo buhalterio pareigas einantis darbuotojas, vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai. Užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi  ir kad atskaitomybė būtų laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai, tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
7.2. rengia Lopšelio-darželio išlaidų sąmatas, užtikrina patvirtintos sąmatos teisingą vykdymą, atsako už biudžetinių lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį;
7.3. vykdo visų piniginių lėšų, turto apskaitą, buhalteriniuose dokumentuose fiksuoja operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija, pildo buhalterinės apskaitos formas, saugo Lopšelio-darželio buhalterinės apskaitos dokumentus;
7.4. užtikrina darbo apmokėjimui skirtų lėšų teisingą naudojimą, tarnybinių atlyginimų nustatymą, finansinės drausmės laikymąsi;
7.5. apskaičiuoja nustatytus mokesčius ir juos sumoka, skaičiuoja darbo užmokestį, apskaito darbo užmokesčio fondą;
7.6. sudaro finansines atskaitomybes ir, jas patvirtinus direktoriui, teikia atitinkamoms institucijoms;
7.7. atsako už strateginių ir investicinių planų parengimą bei nustatytą ataskaitų pateikimą Savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos statistikos departamentui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir kitoms institucijoms;
7.8. teikia Lopšelio-darželio direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
7.9. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę susijusią su ūkiniu įvykių ir operacijų dokumentavimu, piniginių lėšų apskaita, turto apskaita, apskaitos registrų sudarymu, remdamasis pateiktais dokumentais, prireikus -kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;
7.10. vyriausiasis buhalteris privalo kontroliuoti, kad būtų:
7.10.1. laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių;
7.10.2. teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, mokami tarnybiniai atlyginimai, griežtai laikomasi etatinės, finansinės drausmės;
7.10.3. laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių;
7.10.4. nustatytu laiku išieškomos skolos įstaigai ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės;
7.10.5. teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai.
7.11. vyriausiasis buhalteris aktyviai padeda rengti priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams. Atskleidęs neteisėtus pareigūnų veiksmus (prirašymą, lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, kitus pažeidimus bei piktnaudžiavimą), vyriausiasis buhalteris praneša apie tai įstaigos vadovui, kad būtų užkirstas kelias neteisėtiems veiksmams. Jeigu informuotas vadovas nesiima reikiamų priemonių, jų pagal savo kompetenciją turi imtis vyriausiasis buhalteris;
7.12.vyriausiasis buhalteris, gavęs įstaigos vadovo nurodymus, nepradeda jų vykdyti, jeigu su tuo susijusios operacijos prieštarauja įstatymams arba jų vykdymo išlaidos nenumatytos sąmatoje, ir apie tai informuoja vadovą raštu. Tokiu atveju visa atsakomybė už neteisėtos operacijos atlikimą tenka įstaigos vadovui;
7.13. tvarkant apskaitą naudoti kompiuterinę buhalterinės apskaitos programą Eksitonas.
7.14. pastebėjus vaiko atžvilgiu smurto, prievartos, seksualinio ar kito pobūdžio išnaudojimo apraiškas, vaiko nepriežiūrą, praneša apie tai įstaigos vadovams;
7.15. gerbia vaiką kaip asmenį, nepažeidžia jo teisių ir teisėtų interesų.

Pretendentas privalo pateikti:

Asmens dokumento kopija
Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija
Gyvenimo aprašymas (CV)
Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)

Pretendentai atitinkantys reikalavimus kviečiami į pokalbį.

Pretendentas dokumentus teikia per Vatis prašymų elektroninių paslaugų modulį:

http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-terminuota-darbo-sutartis-322;687000.html

Dokumentai priimami  iki 2021 m. vasario 17 d.

Kontaktinė informacija: Janina Bukevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas tel.:  (8 343) 23016,

paštu: rastine@zilvitiskalvarija.lt